Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak


Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nın kurulmasını içeren kanun teklifi, Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunda kabul edildi.


AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Kanunu Teklifi ile Türk ve İslam arkeolojisi ile ilgili alanlarda ilmî icraat yapmak, yerde alanlarda kütüphane ve müzeler uzaklaşmak, kültürel miras konusunda iş birlikleri gerçekleştirmek, yurt sayılmazsa arkeolojik kazı, taharri ve incelemeler gerçekleştirmek üzere merkezi Ankara’bile bağcıklı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı kurulacak.


Vakıf, amaçları kapsamında öncelikle Türk ve İslam arkeolojisi ile kültürel mirası olmak üzere evrimini, sanat tarihi, tarih, epigrafi, nümismatik gibi tüm ilgili alanlarda Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Balkanlar, Akdeniz, Ege, Karadeniz, Kafkasya, Orta Asya, Güney Asya ve atlas başka bölgelerinde tarihi çağlayan süresince var olan kültürlerin ve sanatların, Türk ilim insanları ve öğrenciler tarafından her yönüyle çalışılmasını teşvik edecek ve yerde alanlarda yapılan ilmî taharri ve çalışmaları destekleyecek.


Vakıf, faaliyetlerini tek başına gerçekleştirebileceği gibi kültürel mirasın korunması, yönetimi ve geliştirilmesi için kamu kurum ve kuruluşları, gerçek ve tüzel kişiler ile işbirliği yapabilecek.


Vakıf, kamu kurum ve kuruluşlarına, özel kuruluşlara, uluslararası kuruluşlara proje teklifleri sunabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalara katılabilecek, ulusal ve uluslararası yarışmalar düzenleyebilecek.


Vakfın faaliyetlerinden Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı Yönetim Kurulu tarafından belirlenenler, vakıf bünyesinde oluşturulan ve merkezi Gaziantep’te bağcıklı Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Enstitüsü tarafından yürütülecek.


Vakfın organları


Vakfın organları; mütevelli heyeti, yönetim kurulu ve murakabe kurulu ile müşavere organı olan ilim kurulundan oluşacak.


Mütevelli heyeti, vakfın karar organı olacak ve 11 üyeden oluşacak. Kültür ve Turizm Bakanı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tâbi olduğu Bakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanlığının Yurtdışı Tanıtım ve Kültürel İşler Genel Müdürlüğünün tâbi olduğu Bakan Yardımcısı, Türk Tarih Kurumu Başkanı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü, mütevelli heyetinin tabii üyeleri olacak.


Mütevelli heyeti başkanı, Kültür ve Turizm Bakanı olacak ve bakanın katılmadığı toplantılara Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün tâbi olduğu Bakan Yardımcısı reislik edecek.


Vakfın icra organı olan yönetim kurulu, Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı’nı temsil yetkisini haiz olacak ve 7 üyeden oluşacak.


Bilim kurulu, vakfın müşavere organı olacak. Bilim kurulu üyeleri, arkeoloji ve kültürel miras alanında ve ilişkili başka ilim alanlarında temayüz fail, vakfın amaçları doğrultusunda icraat gerçekleştiren Türk ve yabancı ilim insanları arasından yönetim kurulunca 5 yıllığına seçilecek. En fazla 50 kişiden oluşacak ilim kurulunda yabancı üyelerin sayısı toplam üye sayısının beşte birinden fazla olamayacak.


Vakıf tarafından yurt sayılmazsa arkeolojik kazıların yapıldığı yerlerde, kazı süresiyle sınırlı olmak üzere mütevelli heyeti kararı ile geçici temsilcilikler açılabilecek.


Personel istihdamı


Kamu kurum ve kuruluşları, yükseköğretim kurumlarında vakfın faaliyet alanlarıyla ilgili konularda istihdam edilen mevki memurları ile öğretim elemanlarından gerekli nitelikleri taşıyanlar, vakfın talebi, kendilerinin ve kurumlarının muvafakatiyle 1 yılı geçmemek üzere vakıfta geçici görevlendirilebilecek. Bu süre, tıpkısı usulle her tek personel için birer yıl olmak üzere en fazla 3 yıl uzatılabilecek. Bu suretle geçici görevlendirilenler görevlendirildikleri süre süresince kurumlarından maaşlı izinli sayılacak.


Türk Arkeoloji ve Miras Vakfı, kurum ve kuruluşlardan, münhasıran malûm tek uzmanlık, malûmat ve tecrübe gerektiren iş ve hizmetler için oluşturulan komisyon ve benzer emek gruplarına karışma olmak üzere, kurumlarındaki sırada görevleri uhdelerinde kalmak şartıyla personel görevlendirilmesini talep edebilecek.


Vakıf, iş mevzuatı kapsamında personel istihdam edebilecek.


Bütçe ve gelirleri


Vakıf, maksat ve faaliyetleri doğrultusunda yıllık bütçe yapacak, amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içi ve yurt sayılmazsa iktisadi işletme kurabilecek, devralabilecek ve bunlara ortak olabilecek.


Vakfın amacına uygun ulusal ve uluslararası fonlardan aktarılan hibeler dahi karışma olmak üzere yurt içi ve yurt dışı her türlü ürün, hizmet, taşınır, taşınmaz, irat ve her türlü bağışlar ile ayni ve nakdi yardımlar, faaliyetlerden elde edilen muhtelif gelirler, iktisadi işletmeler, iştirakler ve ortaklıklardan sağlanan gelirler, taşınır ve taşınmaz varlıkları ile başka haklarının ekonometrist ile sağlanan gelirler, sponsorluk gelirleri, enstitü giderlerinde kullanılmak üzere Gaziantep Büyükşehir Belediyesinden aktarılacak tutarlar, genel bütçeden aktarılacak tutarlar, vakfın gelirlerini oluşturacak.


Vakıf, faaliyetleri nedeniyle yapılan işlemler yönünden harçlardan, yerde kapsamda plânlı kağıtlar nedeniyle işaret vergisinden, sahip olduğu taşınmazlar nedeniyle emlak vergisinden muaf olacak, Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara sağlanan tüm hükümlerden yararlanacak.


Vakfa yapılacak hibe ve yardımlar, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi üzerinde ayrıca gösterilmek şartıyla bildirilecek gelirlerden veya kurum kazancından indirilebilecek.


Kuruluş işlemleri


Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 ağrı içinde vakfın kuruluş işlemlerinde kullanılmak ve kalanı kuruluş tamamladıktan sonra vakfa bırakılmak üzere Kültür ve Turizm Bakanlığı bütçesinden vakıf namına açılacak hesaba 5 milyon lira aktarılacak.


Düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 1 yıl içinde vakfın kuruluşu, vakıf senedi ve vakfın Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre tesciline ilişkin işlemler Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından sonuçlandırılacak. Vakfın kuruluş işlemlerinin tamamlanmasıyla beraberce başka tek işleme gerek olmaksızın enstitü dahi kurulmuş olacak.


Gaziantep’in Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi’nde bağcıklı ve mülkiyeti Hazineye ilgili taşınmazdaki Kendirli Gazi Kültür Merkezi üzerinde, enstitü faaliyetlerinde kullanılmak üzere vakıf lehine eşsiz irtifak hakkı tesis edilecek.


Öte yandan önergeyle “Mütevelli heyetinin, vakıf resmi senedinde tadil yapmaya yetkili olması” kabul edildi.


Teklife ihdas edilen yeni maddeyle, vakıf organlarında görevli kişilerden herhangi tek sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı alanların yerde aylıklarının kesilmemesine yönelik aranjman yapılıyor.

Yasal Uyarı: Sitemiz tasarım aşamasındadır ve tüm içerikler hayal ürünüdür. Gerçek kişi ve kurumlar ile benzerlikleri tamamen tesadüfidir. İçerikler haber niteliği taşımaz ve gerçekliği yoktur. Sitemiz taslak aşamasında rastgele oluşturulan içeriklerden sorumlu değildir. Yinede sitemizden kaldırılmasını istediğiniz içerikler için [email protected] adresine mail ileterek taleplerinizi iletmeniz halinde yasal süre içerisinde tüm içerikler sitemizden kaldırılacaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Generated by Feedzy