Çevreye ilişkin torba kanun teklifi komisyondan geçti

Teklife göre, 100 1000 gross tondan yetişkin tanker, gemi ve başka çokluk araçları için idari para cezası miktarı, 100 1000 gross ton esas alınarak hesaplanacak. 5 1000 gross tondan yetişkin gemilerin evsel atılgan sular ile katı atıklarından kaynaklanan kirliliklerde uygulanacak cezalarda ise kirliliğin niteliği ve kirli kırmataş suları için uygulanan cezalar esas alınacak. Kıyıda otopark […]

Ticarete ilişkin torba teklif TBMM Genel Kurulu’nda

Teklife göre, kooperatif ve üst kuruluşları yönetim kurulu üyeleri, kooperatifin ticaret sicili kayıtlarını, finansal tablolarını, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporlarını, genel kurul toplantı evrakını, ortaklarının kimlik, iletişim, pay ve ödemelerine ilişkin bilgilerini Kooperatif Bilgi Sistemi’nin (KOOPBİS) kurulmasını müteakip 1 yıl içinde sisteme aktaracak. Bu süre Ticaret Bakanlığınca 6 aya kadar uzatılabilecek. Serbest bölgelerde, kullanıcıların ihtiyacı […]

Ekonomiye ilişkin torba kanun teklifi komisyondan geçti

Teklifle Kamu Finansmanı ve Borç Yönetiminin Düzenlenmesi Hakkında Kanunu’na geçici madde eklendi. Buna göre Hazine ve Maliye Bakanlığının istikraz yetkisine 200 milyar lira ilave edilecek. Böylece 293 milyarlık olan istikraz yetkisi 493 milyar liraya çıkıyor. Teklifle Türkiye Denizcilik İşletmeleri Anonim Şirketi ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel Müdürlüğüne ilgili bazen limanların işletme hakkı […]

Ekonomik düzenlemeleri içeren torba kanun teklifi Meclis’te

AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Başkanlığına sunuldu. Teklife göre, Maden Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, ruhsat sahibi veya rödövansçı olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından yürütülen madencilik faaliyetlerinin, tapuda zeytinlik olarak kayıtlı alanlar veya fiili olarak üzerinde zeytinlik […]

Meclis’te torba teklif mesaisi: KYK faizleri siliniyor

Torba teklif düzenlemesinin 37 maddesi Meclis Genel Kurulu’nda kabul edildi. İntörn etıbba ile çark hekimliği beşinci sınıf öğrencilerinin aylık ödemelerinin net asgari ücret seviyesine çıkarılmasını içeren aranjman kabul edilen maddeler arasında yer öncü. KYK borçlarının faizlerinin silinmesine ilişkin maddeler dahi Genel Kurul’bile kabul edildi. Torba teklifle, salgın döneminde uygulanan maske cezaları kaldırılacak. 15 Ağustos’tan önce […]

Milyonları ilgilendiren torba teklifin 17 maddesi daha kabul edildi

Kabul edilen maddelere göre, Sosyal Hizmetler Kanunu’na eklenen geçici maddeyle, gerçeğe uygun olmayan vesika ve sağlık kurulu raporu kullanımı nedeniyle yapılan ödemeler hariç fazla, yersiz ödenen ve geri alınması gereken evde ihtimam yardımı ödemeleri ile bunlardan kartalgillerden faizler terkin olunacak. Yürürlük tarihinden önce yerde kapsamda tahsil edilmiş olan tutarlar yönü ilgili kişiler lehine hiçbir şekilde […]

Meclis’te ‘torba teklif’ mesaisi: Şu ana kadar 25 madde kabul edildi

Komisyonda, teklifin geneli üzerindeki görüşmelerin tamamlanmasının akabinde 25 madde görüşüldü. Kabul edilen yerde maddelere göre, yenilenebilir enerjide vergi muafiyeti 25 kW’takt 50 kW’ye çıkarılıyor. Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi için, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların sapak ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 50 kW’a kadar […]